Rzeczoznawca budowlany a rzeczoznawca majątkowy – charakterystyka zawodu i kompetencje

0
3070
rzeczoznawca budowlany

Chociaż zawody rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy majątkowego należą do profesji związanych z branżą budowlaną, to występują między nimi zasadnicze różnice. Na czym one polegają i jakie uprawnienia zawodowe muszą posiadać przedstawiciele obydwu specjalizacji?

Kim jest rzeczoznawca budowlany i kto może nim zostać?

Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w zakresie działalności związanej z budownictwem. Na mocy Ustawy o prawie budowlanym z roku 1994 podstawowym kryterium, które dopuszcza kandydata do wykonywania profesji rzeczoznawcy budowlanego, jest posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego. Stanowisko rzeczoznawcy budowlanego oraz zakres jego obowiązków ustanawia, na wniosek zainteresowanego, właściwy organ samorządu zawodowego podlegający pod Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Rzeczoznawca budowlany powinien posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i wykazać się przynajmniej 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie, w której stara się uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze. Jest to o tyle ważne, iż w swojej pracy będzie nie tylko posługiwał się przepisami prawa budowlanego, ale i wydawał ekspertyzy techniczne, od których będzie zależało to, czy budynek zostanie dopuszczony do użytku.

Co robi rzeczoznawca budowlany?

Zasadniczą rolą rzeczoznawcy budowlanego jest wydawanie bezstronnych i rzetelnych opinii z zakresu budownictwa. Każda wydana ekspertyza budowlana musi być poprzedzona nagromadzeniem materiałów oraz oględzinami budynku. Rzeczoznawca budowlany może także pełnić rolę biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego – wówczas jako ekspert służy pomocą i opinią w kwestiach spornych z zakresu prawa budowlanego prowadzonych przez instytucje państwowe, tj. policję, prokuraturę, sądy oraz inspekcje nadzoru budowlanego.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy i kto może nim zostać?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości i pozytywnie ukończy egzamin państwowy uprawniający do wykonywania czynności zawodowych związanych z szacowaniem wartości nieruchomości. Zakres obowiązków i uprawnień przysługujących rzeczoznawcy majątkowemu określa Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Specjalista dopuszczony do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego musi dodatkowo odbyć półroczną praktykę zawodową.

Co robi rzeczoznawca majątkowy?

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest określenie wartości nieruchomości oraz urządzeń i maszyn, które znajdują się na jej terenie. Wyznacza on także zakres praw do danej nieruchomości. Znamionuje zatem prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo zobowiązaniowe czy prawo rzeczowe. Rzeczoznawca majątkowy określa także rzeczywistą wartość rynkową nieruchomości lub szacuje wartość szkód, jakie się w niej pojawiły. Na potrzeby odpowiednich instytucji, np. banków, instytucji finansowych, inwestorów czy deweloperów może też dokonać wyceny nieruchomości oraz oszacować realny koszt odbudowania konkretnych obiektów budowlanych lub odtworzenia przylegających do nich upraw i drzewostanów.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here